Financieel, dienstverlening & regelgeving

Voor commercieel succes is alleen een briljante vondst niet genoeg. Vaak vormt financiering de bottleneck. Daarom verwijst Onze Stad Onderneemt ondernemers naar de diverse individuele financieringsregelingen die er zijn. Zo slaan we een brug tussen bedrijven met goede ideeën enerzijds en partijen met geld anderzijds.

Financieel

We maken in onze aanpak onderscheid tussen individuele bedrijven en collectieven – denk aan bedrijventerreinen en winkelgebieden. Die verbinden we met financiers zoals banken, venture capitalists en bemiddelaars in crowd funding. Ook wijzen we veelbelovende initiatieven op vormen van financiële steun zoals subsidies en fiscaal voordeel.

Voor individuele bedrijven hebben we:

  • een loket ingericht waar ondernemers terecht kunnen met vragen en een overzicht krijgen van de diverse financieringsregelingen
  • financieringstafels gemaakt voor de complexere casussen


Uitvoeringsteam thema Financieel:

OVE, VNO-NCW, gemeente Eindhoven E&C afdeling Duurzaamheid, Brainport Development, BOM.

Leadpartner individuele vragen:

Stichting Brainport. Brainport heeft het loket en organiseert ook de financieringstafels.

Dienstverlening & regelgeving

Al voor de coronacrisis stond de winstgevendheid van sectoren zoals de detailhandel en de horeca onder druk. Door de coronamaatregelen zijn deze bedrijfstakken nog harder geraakt.

We zijn er als samenleving bij gebaat dat het mkb floreert. Startende bedrijven en zzp’ers dragen wezenlijk bij aan onze economie. Ze genereren werkgelegenheid (gemiddeld 1,5 FTE na 3 jaar), maken onze economie flexibel en weten innovaties snel naar de markt te brengen.

Bovendien hebben starters en zzp’ers vaak een sterke binding met de plek waar ze gevestigd zijn. Ze dragen bij aan de leefbaarheid van de directe omgeving (vaak kleine kernen en wijken). Niet alleen omdat ze het voorzieningenniveau verrijken, maar ook omdat ze zelf vaak lokaal inkopen, de (sociale) veiligheid vergroten en de lokale economie stimuleren.

Onze Stad Onderneemt ondersteunt nieuwe en bestaande bedrijven bij huisvestingsvragen; denk aan een nieuwe vestiging, een uitbreiding of een verhuizing. Alle informatie over regelgeving, vergunningen en bestemmingsplannen is bij ons verkrijgbaar. Zo ondersteunen we ondernemers naar passende huisvesting. Verder onderzoeken we de haalbaarheid van één loket voor alle ondernemers.

Uitvoeringsteam Dienstverlening & Regelgeving:

Gemeente Eindhoven, Economie & Cultuur, Team Transformatie

Leadpartner

Gemeente Eindhoven, Ondernemersloket coronavirus
telefoon: 040 238 4222 
e-mail: ondernemersloket@eindhoven.nl

We organiseren regelmatig inspirerende bijeenkomsten over het thema 'Financieel, dienstverlening & regelgeving' (zie onze agenda).